ADL Rainbow
startsidan-slider

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur ADL Rainbow AB, org. nr. 521108-4800 (”ADL”, ”vi”) GA@Adlrainbow.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller vid medlemskap på www.Adlrainbow.se och i övrig kontakt med ADL.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

ADL är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna vara medlem på www.Adlrainbow.se, för att du ska kunna beställa utbildningsmaterial och för att du ska kunna kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 ADL samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ingår avtal om medlemskap med ADL, när du sänder en beställningsförfrågan rörande utbildningsmaterial eller när du på annat sätt har kontakt med ADL.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som blir medlem hos ADL
De personuppgifter ADL samlar in och behandlar om dig som blir medlem är:

 • Namn
 • Yrkestitel
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer

4.2 För dig som kontaktar ADL per e-post eller genom kontaktformulär
De personuppgifter ADL samlar in och behandlar om dig som har kontakt med ADL är:

 • Namn
 • Yrkestitel
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer

4.3 För dig som sänder en beställningsförfrågan via www.Adlrainbow.se
De personuppgifter ADL samlar in och behandlar om dig som sänder en beställningsförfrågan rörande utbildningsmaterial är:

 • Namn
 • Yrkestitel
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som blir medlem hos ADL
ADL behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar ADL dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att tillhandahålla medlemstjänster, fakturera dig och tillhandahålla support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Fullfölja förpliktelser under ansvarstid;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

5.2 För dig som kontaktar ADL per e-post eller genom kontaktformulär

 • Besvara frågor och återkoppla på inkommen korrespondens

5.3 För dig som sänder en beställningsförfrågan via ADL Rainbow

 • Förmedla beställningsförfrågan till leverantör av utbildningsmaterial

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 ADL baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa, understrukna och fetmarkerade, beskrivs i det här avsnittet. ADL behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, så som för att kunna administrera medlemskap eller beställningsförfrågan, tillhandahålla medlemskapstjänster, fakturera dig och fullfölja ADL:s förpliktelser under ansvarstiden för medlemskapet.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att besvara inkomna frågor och återkoppla när du initierar en kontakt med ADL. ADL har ett berättigat intresse av att kunna besvara frågor, lämna information och återkoppla till dig när du kontaktar oss.

6.4 I vissa fall kan ADL ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att tillhandahålla medlemskapstjänster, fakturera dig, fullfölja förpliktelser under ansvarstid för såld tjänst och tillhandahålla support Fullgörelse av avtal om medlemskap mellan ADL och Kunden
 • Namn
 • Yrkestitel
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
1 år efter avslutat medlemskap
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Rättslig förpliktelse
 • Namn
 • Adress
7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
För att återkoppla vid kontakt samt besvara inkomna frågor Intresseavvägning
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
1 månad från inkommen korrespondens
För att förmedla beställningsförfrågan till leverantör av utbildningsmaterial Fullgörelse av avtal om förmedling av beställningsförfrågan mellan ADL och Kunden
 • Namn
 • Yrkestitel
 • Adress
 • E-postadress
1 månad från inkommen beställningsförfrågan

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. ADL kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ADL:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 ADL kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till ADL:s koncernbolag, leverantörer av tryckvaror, leverantörer av IT-tjänster och andra samarbetspartners.

9.2 Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av ADL om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata ADL:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 ADL har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. ADL kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter

11.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ADL har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 ADL ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 ADL kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att begära

 • a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag rörande vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • e. Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4 ADL kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Kontaktinformation

13.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

ADL Rainbow AB GA@Adlrainbow.se

ADL Rainbow