ADL Rainbow
startsidan-slider

Medlemsvillkor

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid medlemskap hos ADL Rainbow AB och vid lämnande av beställningsförfrågan om utbildningsmaterial genom www.Adlrainbow.se.
1.2 Med medlemskap avses det medlemskap som specificerats genom orderbekräftelse eller genom särskilt avtal.
1.3 Med medlem avses den med vilken avtal ingåtts om medlemskap.

2. Medlemskapets omfattning och begränsning

2.1 Genom medlemskapet får medlemmen via hemsidan tillgång till betaversionen av programvaran Supporting eRehab, de webbutbildningar som ADL Rainbow AB vid var tid tillhandahåller samt möjlighet att lämna en beställningsförfrågan rörande utbildningsmaterial via www.Adlrainbow.se. Medlem kan i webbutbildning testa att fylla i en vård-/rehabiliteringsjournal, men inte spara den. Medlemmen erhåller en i tid begränsad, ej exklusiv nyttjanderätt till programvara och utbildningar under medlemskapet. Alla andra rättigheter avseende programvaran och utbildningarna, exempelvis äganderätt, upphovsrätt eller annan rätt, tillkommer ADL Rainbow.
2.2 Medlemskapet gäller för en sex- eller tolvmånadersperiod (abonnemangsperioden) räknat från det datum då medlemskapet påbörjas.
2.3 I medlemskapet ingår viss s.k. användarsupport i den omfattning som ADL Rainbow finner skäligt. ADL Rainbow kommer att lägga upp frågor och svar på www.Adlrainbow.se.
2.4 När en beställningsförfrågan rörande utbildningsmaterial fylls i och skickas av en medlem via www.Adlrainbow.se förmedlar ADL Rainbow beställningsförfrågan vidare till tryckeri Lehrgrafvens Grafiska (som ingår i TM Production) . Genom lämnad beställningsförfrågan träffas inte ett avtal. Medlemmen har att invänta Lehrgrafvens Grafiska (som ingår i TM Production) svar på lämnad beställningsförfrågan samt att träffa närmare överenskommelse om villkor för leverans och köp med Lehrgrafvens Grafiska (som ingår i TM Production) . För förtydligande träffas inget avtal mellan medlem och ADL Rainbow rörande köp av utbildningsmaterial.

3. Abonnemangsavgift

3.1 För varje abonnemangsperiod utgår abonnemangsavgift. Avgiften för abonnemangsperioden anges särskilt i orderbekräftelse eller i särskilt abonnemangsavtal.
3.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad som motsvarar gällande referensränta plus 8 procentenheter. Vid kundens betalningsdröjsmål har ADL Rainbow rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning samt dröjsmålsränta eller att omedelbart säga upp medlemskapet. Oavsett ovanstående har ADL Rainbow rätt att ställa in tillhandahållandet av de delar som ingår i medlemskapet så länge betalningsdröjsmålet består (stoppningsrätt).

4. Förbud mot kopiering m.m.

Medlemmen får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i programvaran. Medlemmen får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om patent, upphovsrätt eller annan rätt till programvaran. Medlemmen får inte heller försöka komma åt eller på annat sätt utröna programvarans källkod.

5. Förbud mot överlåtelse m m.

Medlemmen får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter som följer av avtal med ADL Rainbow till annan utan att ADL Rainbow i förväg gett sitt skriftliga medgivande. Medlemmen får inte heller överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla annan hela eller delar av programvaran.

6. Ansvarsbegränsning

ADL Rainbow ansvarar inte för skador eller förluster (varken direkta eller indirekta) hänförliga till användandet av programvaran eller till det förhållandet att programvaran inte kunnat användas. Programvaran är en betaversion och tillgängliggörs för medlemmen i befintligt skick. Medlemmen ansvarar till fullo för sin användning av programvara och utbildningar.

7. Avtalets upphörande

Kan det enligt ADL Rainbows uppfattning befaras att medlemmen bryter mot de villkor som gäller för medlemskapet, har ADL Rainbow rätt att säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande eller till tidpunkt som ADL Rainbow anger.

8. Villkorens giltighet

Villkoren i detta avtal gäller även efter det att medlemskapet upphört.

9. Behandling av personuppgifter

ADL Rainbow AB är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen. Information rörande behandling av personuppgifter med anledning av avtalet finns i form av integritetspolicy att tillgå på: Adlrainbow.se/integritetspolicy

10 Tillämplig lag och tvist

Avtalet regleras av svensk lag. Tvister rörande avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Konsument har även möjlighet att vända sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) för prövning av uppkommen tvist.

11 Ångerrätt för konsumenter

Konsument har rätt att frånträda avtalet om medlemskap (ångerrätt) genom att till ADL Rainbow lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingås. Konsument medger vid ingående av avtal med ADL Rainbow att ingen ångerrätt föreligger om konsumenten loggar in på Adlrainbow.se eller på annat sätt tar del av medlemsmaterial från Adlrainbow.se. Konsumentverket tillhandahåller standardformulär för utövande av ångerrätt på sin hemsida Konsumentverket.se.

ADL Rainbow